Úvod zamestnanost

Operační program ZAMĚSTNANOST

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou.

Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství.

Řešení otázek nezaměstnanosti a integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.

Oproti předchozímu programovacímu období bude kladen důraz také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické.

Dostupnost služeb by měla být rovnoměrná ve všech regionech, i co se týče úrovně kvality.

 
DOTACE z OP Zaměstnanost budou poskytnuty na:


1. PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY

 

2. SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

 

3. SOCIÁLNÍ  INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

4. EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA