Úvod venkov

Operační program Rozvoj venkova

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Rozvoj venkova je zaměřen na :

* zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků

* posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních

   znevýhodnění venkovských oblastí

* obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů

* podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské

   hospodaření

*sociální začleňování a potírání chudoby na venkově

 

DOTACE z OP Rozvoj venkova budou poskytnuty na:


1. PODPORA PŘEDÁVÁNÍ POZNATKU A INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

Cílem je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví.                                                                                                                                          

Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí jako např.:

 

2. ZVÝŠENÍ  ŽIVOTASCHOPNOSTI  ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKU A KONKURENCESCHOPNOSTI  VŠECH       DRUHU ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI VE VŠECH REGIONECH A PODPORA INOVATIVNÍCH    ZEMĚDĚLSKÝCH TECHNOLOGIÍ A UDRŽITELNÉHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESU

Pro naplňování cílů byla vybrána následující opatření :

 

3. PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE, VČETNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTU A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH, DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

Pro naplňování cílů byla vybrána následující opatření :